Meteen naar de inhoud

Gebruikersvoorwaarden

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Dag Panda, (Dag panda) Dienst(en): het platform, waaronder alle software, applicaties, tools, informatie, functionaliteiten en andere elementen, als dienst door Kompas VZW via de Website aangeboden of uitgebaat.
 2. Data: Alle gegevens die de Gebruiker verschaft aan Kompas VZW, in het kader van Dag Panda Diensten.
 3. Gebruiker(s): Natuurlijke personen die, al dan niet als deel of onder de verantwoordelijkheid van een Organisatie, middels de Website gebruik maken van de Dienst.
 4. Gebruiksvoorwaarden: Deze gebruiksvoorwaarden, zoals beschikbaar op de Website.
 5. Kompas VZW: een vereniging naar Belgisch recht met haar maatschappelijke zetel te Botestraat 131, 9032 Wondelgem en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0443.255.356 (RPR Gent)
 6. Organisatie(s): Organisaties die, al dan niet door middel van Organisatieverantwoordelijken (ongeacht de aard van de relatie tussen beide, waaronder zonder beperking: werknemers, contractuelen, vrijwilligers, etc.), diensten (waaronder zonder beperking: onderwijs, verzorging, etc.) verstrekken aan Gebruikers.
 7. Organisatieverantwoordelijke(n): Een Gebruiker die, al dan niet in het kader van hun professionele activiteiten, voor naam en rekening van een Organisatie andere Gebruikers die verbonden zijn aan de Organisatie kunnen beheren via de Dienst.
 8. Website: De website van Dag Panda [www.dagpanda.be] en afgeleiden, zoals ontwikkeld en beheerd door Kompas VZW.

Naar Kompas VZW, Organisatieverantwoordelijken en de Gebruikers wordt individueel verwezen als “Partij” en gezamenlijk als “Partijen”.

Naar de Gebruikers wordt ook verwezen als “U” of “Jij”.

                                                                       

1. Algemene informatie  

Kompas VZW vult met het Dag Panda project het aanbod voor Gebruikers en Organisaties digitaal aan: kwalitatieve online dagbesteding, beschikbaar via een webplatform.

Om gebruik te maken van Dag Panda Diensten moet een Organisatie een afzonderlijke overeenkomst met Kompas VZW sluiten. Neem daarvoor contact op via www.dagpanda.be

Door als Gebruiker een account aan te maken op Dag Panda en/of gebruik te maken van de Dag Panda Diensten, sluit U een overeenkomst met Kompas VZW (of met één van de partners) onder deze Gebruiksvoorwaarden.

Iedere overeenkomst betreffende Dag Panda Diensten, tussen Kompas VZW en een Gebruiker, wordt gevat door deze Gebruiksvoorwaarden, onverminderd een uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke regeling.

De informatie die op de Website wordt gepubliceerd, is van algemene en informatieve aard en kan geenszins als te allen tijde volledig of up-to-date beschouwd worden. Alsook wordt de informatie op de Website niet gepubliceerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden en omvat deze evenmin individuele raadgevingen noch professionele aanbevelingen.

Ook kan de inhoud van de Website (daarbij inbegrepen de hyperlinks naar andere websites) door Kompas VZW op elk ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd, zonder dat dit enige verwittiging of mededeling behoeft.

                                                                         

2. Gebruiksvoorwaarden

1.               Gebruik

Dag Panda wordt aangeboden aan de Gebruikers onder toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden en is slechts toegelaten indien zij beschikken over een gebruikersaccount en geldig abonnement.

Het gebruik van de Dag Panda via uw account houdt geenszins een eigendomsoverdracht in van de Dienst of Website.

2.               Misbruik

Het is algemeen verboden tijdens het gebruik maken van de Dag Panda om handelingen te stellen die in strijd zijn met de Belgische of andere wetgeving, hiervoor is Kompas VZW steeds gerechtigd aangifte te doen bij de relevantie instanties.

In het bijzonder is verboden:

 • Valse accounts aan te maken of zich voor te doen als iemand anders dan de Gebruiker, hieronder valt ook zich valselijk registeren als Organisatieverantwoordelijke.
 • Onjuiste gegevens mee te delen aan Kompas VZW, in het bijzonder tijdens de registratie, maar ook tijdens het gebruik van de Dienst.
 • De persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, zo is het bijvoorbeeld niet toegelaten om foto’s te maken en uploaden van een persoon, zonder over diens voorafgaandelijk toestemming te beschikken.
 • Een inbreuk te maken op de intellectuele rechten van derden, zo is het bijvoorbeeld niet toegelaten om auteursrechtelijk beschermde muziek of andere werken vast te leggen en op te slaan.
 • De Dienst zo te gebruiken dat ze schade of hinder kunnen veroorzaken aan de computersystemen of het netwerk van Kompas VZW, inclusief die van derden, door o.m. het overmatig verzenden van gegevens, gebruik van malware of de injectie van computercode.

Kompas VZW heeft het recht alle maatregelen te nemen die zij nodig acht om deze schade of hinder te voorkomen of te doen ophouden. De Gebruiker is aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van een overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden en de Gebruiker vrijwaart Kompas VZW voor alle aanspraken van derden. Bovendien zal Kompas VZW gerechtigd zijn de licentie van de Gebruiker kosteloos te beëindigen, zonder dat haar eigen vorderingen hierdoor vervallen, en om onderhavige accounts te sluiten en/of verwijderen.

3.               Abonnement

Om toegang te krijgen tot de Dag Panda dient een abonnement te worden aangeschaft. Een abonnement wordt verschaft voor bepaalde duur, met een maximum van 1 jaar vanaf de dag van aanschaf.

Abonnementen zijn niet overdraagbaar, tenzij voor Organisaties waarbij de abonnementen worden genomen ten behoeve van hun leden die hier limitatief worden opgesomd: verenigingen voor hun leden, onderwijsinstellingen voor haar leerlingen, vennootschappen voor hun medewerkers. Deze Organisaties maken zich sterk voor hun leden, ten behoeve van wie de licenties worden genomen, dat zij zich ook rechtsgeldig akkoord zullen verklaren met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Dit abonnement strekt tot de levering diensten bestaande uit digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, de Gebruiker stemt uitdrukkelijk in met de levering ervan en erkent het feit dat hij zijn herroepingsrecht verliest.

                                                                         

3.  Accountbeheer

Gebruikers kunnen vrij een account aanmaken via de Website, indien zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en handelingsbekwaam zijn.

Gebruikers die handelingsonbekwaam of nog niet de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben moeten over de toestemming beschikken van hun bewindvoerder, wettelijk vertegenwoordiger om van Dag Panda gebruik te maken. Desgevallend moet de bewindvoerder of vertegenwoordiger deze Gebruiksvoorwaarden aanvaarden en ook de nodige toestemmingen geven m.b.t. specifiek gegevensverwerkingen ten behoeve van deze Gebruiker.

Wanneer een Organisatie ervoor heeft gekozen een overeenkomst te sluiten met Kompas VZW, kunnen voor de Gebruikers die aangesloten zijn bij die Organisatie accounts aanmaken. Indien de Organisatieverantwoordelijke niet de bewindvoerder is van de respectieve Gebruiker zorgt deze ervoor dat de bewindvoerder kennisneemt van deze Gebruiksvoorwaarden en deze hiermee instemt, inclusief voor wat betreft de toestemmingen m.b.t. specifieke gegevensverwerkingen. Kompas VZW dient over het bewijs van dit akkoord te beschikken.

De toegang tot de account op Dag Panda is strikt persoonlijk en wordt beschermd via een wachtwoord dat u geheim dient te houden, dat voldoende sterk is en regelmatig dient gewijzigd te worden. Het is niet toegestaan de toegang tot uw account te verhuren of op enige andere manier beschikbaar te stellen aan een derde die niet als Organisatieverantwoordelijke de account mee beheert.

U bent aansprakelijk voor alle handelingen die gebeuren via Uw account. Ingeval van een vermoeden van misbruik moet Kompas VZW zo snel mogelijk ingelicht te worden

4.   Garanties & aansprakelijkheid

Gezien de aard van de Dag Panda Diensten worden deze U aangeboden op een ‘zoals het is’ basis en wordt er wordt geen garantie gegeven dat Dag Panda voldoet aan Uw verwachtingen. Kompas VZW levert redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat Dag Panda tijdens de voorziene gebruiksduur beschikbaar is, zonder dat zij evenwel aansprakelijk zal kunnen worden gesteld voor onderbrekingen in de dienstverlening.

Kompas VZW zal regelmatig reservekopieën van maken van de opgeslagen Data die wordt ingevoerd bij het gebruik van Dag Panda. Kompas VZW is niet gehouden om individuele Databestanden van Gebruikers terug te bezorgen, behoudens dwingende wettelijke bepalingen.

Onverminderd het voorgaande zal Kompas VZW desalniettemin naar redelijkerwijs inspannen om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de Data te verzekeren.

Voor het gebruik maken van Dag Panda is een toestel (pc, smartphone, tablet, etc.) noodzakelijk, Kompas VZW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het toestel en evenmin voor schade aan het toestel zelf.

Behoudens bedrog, opzettelijke fout, zware fout en overlijden of persoonlijk letsel in geval van nalatigheid, is Kompas VZW niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van, immateriële, indirecte of vervolgschade, daarin begrepen zonder beperking gederfde winst, omzetverlies, inkomstenverlies, productiebeperkingen, administratie- en personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, reputatieschade, verlies van privacy, verlies van (persoons)gegevens of vorderingen van derden die ontstaan ten gevolg van of in verband met het gebruik van Dag Panda of de onmogelijkheid om toegang te hebben tot Dag Panda.

Zonder het voorgaande te beperken is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Kompas VZW jegens U in ieder geval te allen tijde beperkt tot het laagste bedrag op basis van, de gefactureerde bedragen exclusief BTW & andere taksen voor de Dienst in het jaar waarin het schadegeval zich heeft voorgedaan. Indien geen vergoeding werd betaald is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot 10 EUR (€10).

Kompas VZW is in ieder geval niet aansprakelijk ten opzichte van U in het geval de schade het gevolg is van overmacht.

Naast schadevergoeding waarvoor U aansprakelijk bent in het kader van de toepasselijke wetgeving of de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, vrijwaart U Kompas VZW tegen alle aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief juridische kosten en bedragen die redelijkerwijs zijn betaald bij de afwikkeling van rechtsvorderingen) geleden door Kompas VZW, of veroorzaakt en rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien als gevolg van Uw gebruik van Dag Panda en schending van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

U erkent verder het recht van Kompas VZW om de toegang tot Dag Panda op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te onderbreken onder meer wegens de volgende redenen, doch zonder daartoe beperkt te zijn: opsporen of onderdrukken van mogelijke gevallen van misbruik en/of fraude, of verhelpen aan technische of operationele functiestoornissen, of in geval van een dwangbevel van een rechtbank wegens vermeende inbreuk op de (intellectuele) rechten van derden of het hebben van daadwerkelijke kennis van dergelijke inbreuk, en zo meer.

                                                                         

5.          Duur & beëindiging

Deze Gebruiksvoorwaarden treden in werking zodra de Gebruiker een geldige overeenkomst heeft lopen met Kompas of één van de partners. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden opgezegd door één van beide Partijen door voorafgaande schriftelijke kennisgeving van een (1) maand, te beginnen de eerste dag van de maand na de datum van kennisgeving. De Gebruiker doet dit door zijn persoonlijke account te verwijderen en een e-mail te sturen naar hallo@dagpanda.be waarin hij deze beslissing meedeelt.

Onverminderd specifieke bepalingen heeft Kompas VZW het recht de Gebruiksvoorwaarden voor de toekomst te ontbinden, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van een schadevergoeding of terugbetaling indien:

 • De Gebruiker een wezenlijke inbreuk of herhaalde niet-materiële inbreuken op deze Gebruikersovereenkomst heeft begaan;
 • De Gebruiker een valse of foutieve identiteit heeft meegedeeld; of
 • De Gebruiker toepasselijke wetten en/of reglementen in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

Ingeval van opzegging of beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden zal de Gebruiker alle gebruik van Dag Panda stopzetten. Tenzij specifiek anders bepaald in deze overeenkomst, zal Kompas VZW de Data en inhoud van de persoonlijke account van de Gebruiker verwijderen binnen een technisch redelijke termijn en in elk geval zoals wettelijk vereist, tenzij de bewaring van dergelijke gegevens wordt vereist door de wet of in het kader van een geschillenbeslechting.

Elke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden die moet overleven om zijn essentieel doeleinde te vervullen zal, niettegenstaande de beëindigen van deze Gebruiksvoorwaarden, onverkort van kracht blijven.

Vergoeding

Het platform Dag Panda is betalend. Er wordt gewerkt met een abonnementsformule. Als gebruiker van het platform heeft U keuze tussen verschillende betaalopties. Wanneer U een abonnement op Dag Panda wenst af te sluiten dan meldt U zich aan via het platform www.dagpanda.be

U meldt zich aan voor een nieuw lidmaatschap. U vult u persoonsgegevens in en koppelt zich al dan niet aan een zorgorganisatie. Nadat u dit gedaan heeft krijgt u een melding dat u binnen de week gecontacteerd wordt door deze voorziening om te bekijken welke betaalmogelijkheid voor u het voordeligst is. Indien U zich niet aan een voorziening koppelt dan wordt U gecontacteerd door vzw Kompas, als promotor van Dag Panda.

Voor de vergoeding van Uw lidmaatschap is er keuze uit volgende betaalmogelijkheden:

Lidmaatschap van 1 jaarLidmaatschap van 6 maand
Ik betaal cash: 360 euro/ jaar
(maandelijks betaalbaar via factuur)
Ik betaal cash: 210 euro/ 6 maand
(maandelijks betaalbaar via factuur)
Ik betaald door inzet RTH punten: 0,783ptn/jaarIk betaald door inzet RTH punten: 0,435ptn/jaar
Ik betaal door inzet PVB middelen: 0,76ptn/jaarIk betaal door inzet PVB middelen: 0,46ptn/jaar

 

Wenst U een lidmaatschap af te sluiten voor een school of voorziening dan betaalt U eveneens het bedrag van een cash lidmaatschap voor 1 jaar of 6 maanden zoals hierboven vastgelegd.

Vzw Kompas, promotor en uitbater van Dag Panda behoudt zich het recht tot jaarlijkse prijsindexering. 

Intellectuele eigendomsrechten

1. De website en Dienst

De Website, met inbegrip van inhoud, teksten, lay-out, grafische bestanddelen, grafische gebruikersinterfaces, presentatie, logo’s, software, broncode, databanken, merken, de maatschappelijke naam van Dag Panda en andere bestanddelen van de Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Kompas VZW of derden. U verbindt zich er uitdrukkelijk toe de intellectuele eigendomsrechten van Kompas en/of van derden integraal te respecteren.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Website, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Kompas VZW. Hetzelfde geldt voor gegevens die niet wordt beschermd door intellectuele rechten, die o.a. kunnen worden verzameld door de techniek van ‘screen scraping’. De terbeschikkingstelling en het gebruik van de Website houdt op geen enkele wijze in dat er door Kompas VZW een licentie wordt verschaft.

Kompas VZW behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar intellectuele eigendomsrechten te verhinderen en/of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ingevolge deze maatregelen ten laste kan worden gelegd.

2. Data

Alle Data die de Gebruiker verschaft aan Kompas VZW waarop de Gebruiker intellectuele rechten kan laten gelden blijven diens exclusieve eigendom. Kompas VZW heeft toegang tot deze data.

De Gebruiker verleent hierbij aan de Kompas VZW een royalty-vrije, exclusieve, overdraagbare en wereldwijde licentie op de Data door hen aan de Kompas VZW verschaft, ongeacht of deze Data vatbaar is voor een vorm van juridische bescherming, voor de duurtijd van de onderhavige intellectuele rechten of tot de geheime informatie haar geheim karakter verliest in het geval van knowhow, en kan gebruikt worden, inclusief het recht om de Data in sublicentie te geven aan derden, voor volgende doeleinden:

 • U de Dienst te kunnen verschaffen, inclusief toekomstige aspecten daarvan;
 • De Data te gebruiken voor wetenschappelijk en/of statisch onderzoek;
 • De Data te gebruiken om de werking van Kompas VZW en Dag Panda te verbeteren.

Onder gebruik van de Data voor bovenstaande doeleinden worden volgende exploitatiewijzen verstaan: De mogelijkheid om de data te reproduceren, te kopiëren, aan te passen, te wijzigen, uit te voeren, te publiceren, uit te zenden, te verzenden of anderszins te communiceren met het publiek, of het nu bekend of onbekend is en uw data te verdelen zonder verdere aankondiging.

Deze licentie geldt zodra de Data zich bevindt op de servers die Kompas VZW voor Dag Panda gebruikt, of zodra U die heeft overgemaakt op enige andere wijze aan Kompas VZW. De licentie overleeft de duurtijd van de Gebruiksvoorwaarden, evenals de eventuele beëindigen van het gebruikersaccount ongeacht de toedracht en oorsprong van deze beëindiging.

U doet afstand van Uw recht om Uw naam te zien vermelden bij de exploitatie van de Data. U doet afstand van Uw recht om Uw morele rechten in te roepen om tegen wijzigingen van de Data in te gaan, tenzij U het bewijs levert dat de wijzigingen Uw eer of reputatie kunnen aantasten.

Kompas VZW kan als dusdanig optreden als hosting-dienstverlener in de zin van art. XII.19 van het Wetboek van Economisch Recht en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de Data of activiteiten van Gebruikers. Kompas VZW oefent geen gezag of toezicht uit op de Gebruikers. Indien Kompas VZW in kennis wordt gesteld van onwettige activiteiten of informatie zal zij deze Data en/of account prompt verwijderen en/of de toegang ertoe onmogelijk maken zonder dat zij hiervoor door de Gebruiker aansprakelijk kan worden gesteld en behoudt zij de mogelijkheid de nodige aangiften te doen.

Hyperlinks

De Website kan hyperlinks bevatten naar andere websites. Aanbieder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, de veiligheid of het privacy- en cookiebeleid van een website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst.

Het plaatsen van hyperlinks naar één of meerdere andere websites betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnerschip of toetreding met de inrichtingen die deze websites beheren noch van goedkeuring van de inhoud van deze websites. De hyperlinks zijn uitsluitend ter informatie aangebracht. Kompas VZW controleert (de inhoud van) deze andere websites niet.

Zodra Kompas VZW met zekerheid kennis heeft van eventuele illegale inhoud op een website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst, of indien de inhoud niet met het beoogde doel van Kompas VZW overeenstemt, zal Kompas VZW de hyperlink naar deze website verwijderen. Kompas VZW kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het plaatsten van de hyperlink naar de desbetreffende website.

Privacy en cookies

Kompas VZW verwerkt door Dag Panda persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende de privacy – en cookie policy van de Dienst, gelieve onze Privacy – en Cookieverklaring te raadplegen.

Wijzigingen aan de Dienst en/of de Gebruiksvoorwaarden

Kompas VZW behoudt zich het recht voor om Dag Panda de Dienst en de informatie op de Dienst, zonder voorafgaande mededeling, op elk moment te wijzigen en, tijdelijk dan wel definitief te laten verwijderen. Daarnaast heeft Kompas VZW het recht om de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden aan te passen, bij te werken of te veranderen.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de meest recente Gebruiksvoorwaarden. Kompas VZW houdt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, de gewijzigde overeenkomst zal ten minste 30 dagen voor inwerkingtreding worden gepubliceerd op de Website van de Aanbieder met vermelding van versienummer. Deze Gebruiksvoorwaarden werd het laatst gewijzigd op 25/01/2024

Kompas VZW wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortkomen uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Dienst of de Gebruiksvoorwaarden.

Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Gebruiksvoorwaarden door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend worden verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden. Indien Kompas VZW de bewuste clausule(s) wenst te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van Kompas VZW om de strikte naleving van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

Toepasselijk recht & Rechtbanken

Als de Gebruikers klachten zouden hebben over de Diensten, kan U Kompas VZW contacteren via e-mail info@vzwkompas.be of telefonisch 09/216 26 60. Kompas VZW spant zich in om eventuele geschillen in onderling overleg te regelen. Daarnaast kan u met uw klacht ook terecht bij het ODR-platform van de Europese Commissie via volgende link: http://ec.europa.eu/odr, maar Kompas VZW is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan arbitrageprocedures.

Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering en beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden zullen beslecht worden in overeenstemming met het Belgisch recht.

Enkel de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Gent zullen kennis kunnen nemen van dergelijke geschillen.